servicekosten

Nieuwsberichten bestuur Puntegale, oktober 2016

 

 

 

 


 

Internet via Kennisglas.
Alle bewoners in de Puntegale en van Stadswonen zijn (of worden op korte termijn) op snel internet van Kennisglas aangesloten. De kosten hiervan bedragen 1 euro per maand, welke middels een voorschot in de servicekosten wordt verrekend. De verwachting nu is dat het per 1 december a.s. wordt geïntroduceerd in de betaling van de servicekosten. Hierover volgt nog nader bericht van Stadswonen.


Afrekening servicekosten.
In augustus heeft het bestuur gecommuniceerd dat er nog een correctie komt op de servicekosten over 2015. Tot op heden is Stadswonen bezig met deze correctie. 


Ruilboekenkast.
In de algemene bewonersvergadering in maart is het idee geopperd van een gezamenlijke ruilboekenkast voor en door de bewoners. Na overleg met Stadswonen is in september een boekenkast geplaatst in het atrium. Huurders kunnen hun boeken, cd's of dvd's ruilen met hetgeen in de boekenkast staat. 
 

Glasbewassing.
Vanaf 10 oktober is firma Driesprong weer begonnen met de tweejaarlijkse glasbewassing. Let op de communicatie hierover via Stadswonen. Het is belangrijk dat schuttingen en tuinmeubelen weggehaald worden zodat de glazenwassers vrije doorgang hebben op de doorloop balkons. Dit betreft niet alleen je eigen ramen maar ook die van de buren.
 

Fietsenactie.
De jaarlijkse fietsenactie start half oktober. Let er op dat je een gele sticker op je fiets plakt, mocht je deze willen behouden. Extra stickers zijn te verkrijgen bij de servicemedewerker.


[Niet iedereen] Vervangen koud water meters woning/bedrijfsruimte.
Bij enkele woningen en bedrijfsruimtes zullen vanaf 17 oktober meters worden vervangen. De betreffende woningen ontvangen bericht per post en mail. 
 

Borrel voor huurders.
Op zondag 30 oktober organiseert het bestuur van Vereniging Puntegale wederom een borrel voor de huurders van de Puntegale. Vanaf 15.30 uur zijn alle huurders welkom in het Atrium. 


Open Monumentendag 2016.
Open Monumentendag vond plaats op 10 september en het was weer een groot succes. We mochten veel bezoekers verwelkomen op deze zonnige dag en de borrel aan het einde van de dag was ook erg gezellig. Wij bedanken de fantastische vrijwilligers en gezellige buren die een kijkje kwamen nemen!


Voor in de agenda.
De jaarlijkse kerst/oudjaarsborrel is dit jaar op 29 december vanaf 17 uur, wederom in het Atrium.

Aanvullende informatie afrekening servicekosten 2015

Er is geconstateerd dat er fouten zitten in de individuele afrekening servicekosten 2015.

"Het aandeel in de kosten die voor rekening hadden moeten komen voor de bedrijfsruimten zitten toch berekend in de kosten voor de bewoners. Dit wordt zo snel mogelijk gecorrigeerd en de (oud)huurders worden zo snel mogelijk een correctie nagestuurd. Het aandeel water/verwarming/elektra blijft wel gelijk, want dat is weergegeven op basis van de meetgegevens van de Kamstrupmeters."

Aanvullende informatie servicekosten 2015

Wellicht is jullie opgevallen dat het component water in het servicekostenoverzicht dit jaar erg hoog is uitgevallen. Dit heeft ertoe geleid dat iedereen een (aanzienlijk) bedrag bij moet betalen ten opzichte van het voorschot. Echter wordt dit weer verrekend met een teruggave bij het component verwarming. Dit geeft een vertekend beeld maar is wel gewoon gebaseerd op je persoonlijke verbruik.

Door middel van een voetnoot staat onderaan het overzicht aangegeven dat dit jaar de opwarmkosten van het water ook zijn meegerekend in het component water. Stadswonen heeft ons gemeld dat dit voortkomt uit de ingebruikname van een nieuw computerprogramma.  

Vorig jaar was deze post opgesplitst in "water - verwarmen in GJ/m3" en "water warm in m3". Dit jaar zijn deze kosten bij elkaar opgeteld en is hiervoor één tarief uitgerekend. Vorig jaar waren deze posten namelijk 8,97 en 2,80 per m3 wat volgens de huidige berekening zou resulteren in 11,77 per m3. Dit komt meer in de buurt van de 11,99 dit jaar.

Het bestuur hoopt hiermee enige vragen verduidelijkt te hebben. Wij waren helaas niet eerder op de hoogte van deze samenvoeging.

Nieuwsberichten bestuur Puntegale, augustus

 

 

 

 

 

 

Vanaf heden wil het bestuur elke maand een nieuwsbericht op de website plaatsen om de huurders te informeren over actuele zaken rondom de Puntegale. 

Servicekosten 2015
Update 2 augustus: Het bestuur van de Vereniging heeft doorgekregen dat de afrekening deze week de deur uit gaat. De vertraging is ontstaan vanwege problemen met het opnemen van de meterstanden in de brief.

Deuren naar atrium
De deuren naar het atrium zijn vanaf heden weer overdag open en toegankelijk voor de bezoekers van de bedrijven in het atrium. De interne liften zijn sinds de afronding van het sleutelproject zonder sleutel niet meer toegankelijk. 

Verhuur kantoorruimte op parkeerdek, voormalig brandweerkazerne
De kantoorruimte op het parkeerdek, tussen eerste en tweede deur, is per 1 augustus verhuurd aan het Scheepvaart en Transport College (STC). Stadswonen stuurt alle bewoners hierover nog nadere bericht. 

Vrijwilligers gezocht voor Open Monumentendag
10 september is Open Monumentendag. Gebouw Puntegale staat die dag open voor bezoekers om een kijkje te nemen in het voormalige Belastingkantoor. Ook zal de Paternosterlift die dag in werking worden gezet. 
Vind je het leuk om die dag te vertellen over de Puntegale en enkel rondleidingen te geven? Meld je dan aan als vrijwilliger via bestuur@puntegaalstraat.nl

Bewonersborrel op 10 september vanaf 16 uur 
Na afloop van de Open Monumentendag op 10 september a.s. organiseert het bestuur een borrel voor alle huurders in het atrium. Iedereen is welkom!

Afrekening servicekosten Puntegale 2015 

Update 29 augustus:

http://puntegaalstraat.nl/nl/nieuws/aanvullende-informatie-afrekening-servicekosten-2015#

----------------------------------

Update 4 augustus:

http://puntegaalstraat.nl/nl/nieuws/aanvullende-informatie-servicekosten-2015

-------------------------------------

Op 08 mei 2015 zijn Michiel en Jochem (Penningmeester en algemeen bestuurslid vereniging Puntegale) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2015. Wij hebben de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren. 

Bevindingen 

Naar mening van het bestuur is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2015 te geven. In 2015 zijn de servicekosten bijna 15% lager uitgevallen dan begroot, dat neerkomt op een bedrag van €65.756,-. Hiermee is het verschil tussen voorschotten en werkelijke kosten iets dichter bij elkaar komen te liggen ten opzichte van het voorgaande  jaar. De totale servicekosten zijn in 2015 gedaald met circa 3%, dat neerkomt op €12.740,- ten opzichte van 2014.    

De meeste posten verschillen qua daadwerkelijke kosten weinig ten aanzien van de begrootte kosten. De relatief en ook kwantitatief grootste verschillen zaten beiden in de posten verwarming en energie algemene ruimte (post 11 en 12, verwarming en energie algemene ruimten). De voorschotten lagen circa 22% hoger dan de daadwerkelijke kosten. Dit komt omdat de voorschotten hoog waren aangehouden ten aanzien van de daadwerkelijke kosten van het voorgaande jaar. Die waren laag uitgevallen door de milde winter. Ondanks dat de verwachting was dat de kosten daarom afgelopen periode hoger zouden zijn hadden we wederom te maken met een milde winter. Daardoor zijn de daadwerkelijke kosten nagenoeg gelijk gebleven.  

Daarnaast is het noemenswaardig te vermelden dat de kosten voor individueel gebruik opgenomen zijn in de totale servicekosten van het gebouw, waaruit geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde kosten per bewoner zijn gedaald. Echter kan dit uiteraard per huishouden sterk verschillen.  

Begroting 2016/2017 

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op dat de voorschotten ten aanzien van voorgaand jaar op de posten, waar de verschillen relatief groot waren, is teruggebracht naar een kleinere marge. Dit geldt onder andere voor verwarming dat in drie achtereenvolgende jaren lager blijft uitvallen dan van te voren verwacht. De totale begroting voor 2016/2017 valt mede daardoor circa 4% lager uit dan die van voorgaand jaar.  

De individuele afrekening 

De individuele afrekening servicekosten 2015 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)  huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen. 

Te hoog of te laag bedrag per maand? 

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

Energiemonitor - inzicht in het energieverbruik

Per 28 april 2016 is het mogelijk voor huurders om inzicht te hebben in het energieverbruik van de eigen woning.

Huurders in de Puntegale hadden al tijden geen actueel inzicht meer in zijn of haar energie gebruik. Hier werd jaarlijks pas inzicht in geboden bij de afrekening servicekosten pas geboden. Het Bestuur van Vereniging Puntegale is hier al enige tijd over in gesprek geweest met Stadswonen. In 2013 heeft dit tijdens de ALV tot een besluitvorming van de huurders geleid om de wens om online inzicht in de meterstanden te verkrijgen, te bekrachtigen en het bestuur van Vereniging Puntegale opdracht geven te geven de “Energiemonitor” verder in te regelen in overleg met Stadswonen. Dit heeft ertoe mogen leiden dat alle woningen, woon-werkcombinatie en bedrijfsruimte in de Puntegale vorig jaar zijn uitgerust met slimme energiemeters die het verbruik van verwarming, elektra en water het registreren.

Wij zijn dan ook erg blij dat het per 28 april 2016 mogelijk is voor huurders om inzicht te hebben in het energieverbruik van de eigen woning. De (hoofd)huurders zijn hierover op 28 april per e-mail geïnformeerd door Stadswonen. Meer informatie over de Energiemonitor tref je hieronder aan. 

 

De Energiemonitor

Energieverbruik inzien
Het is mogelijk om het energieverbruik van uw woning in te zien. Via deze link komt u kunt u met dezelfde gegevens als op MijnStadswonen inloggen. Binnenkort zal deze link ook te bereiken zijn via MijnStadswonen.

Verbruik vs kosten
De gepresenteerde verbruiksgegevens gaan maximaal terug tot december 2014, indien u toen ook al huurder was van de woning. Daarnaast kunt u ook een indicatie van de kosten zien en wat uw verbruik verhoudingsgewijs is ten aanzien van de rest van het gebouw. Momenteel zijn de kosten gebaseerd op de tarieven van 2014, omdat deze gegevens bekend zijn. Binnenkort zijn de kosten van 2015 bekend en worden de verbruikskosten hierop aangepast.  

Voorschot
Het maandelijkse voorschot wat u voor deze servicekostenposten betaalt worden gepresenteerd.

Uitlezen meters
De meters worden maandelijks uitgelezen, daarom ziet u pas op de eerste van de maand het verbruik en de bijbehorende kosten van de maand ervoor.

Periode inzage energieverbruik
Ook wanneer u bent verhuisd kunt u het verbruik van de woning voor de periode van uw huurovereenkomst in blijven zien. Niet meer via MijnStadswonen, maar wel via de link van Metsens.

Verbruiksapp
Op www.metsens.nl kunt u een handige app downloaden waarop u het verbruik kunt inzien.

Inloggen lukt niet?
Wanneer u het wachtwoord voor Mijn Stadswonen wijzigt dan wordt dit niet automatisch aangepast op de website van Metsens, u kunt dan gewoon inloggen met uw oude wachtwoord of uw wachtwoord wijzigen. Uw e-mailadres blijft wel gelijk. Als inloggen nog steeds niet lukt neem dan contact op met de afdeling Sociaal Beheer van Stadswonen Rotterdam op tel. 010 – 245 67 00 of via info@stadswonenrotterdam.nl.

Vragen over energiemonitor
Indien u vragen heeft over het gebruik van de energiemonitor dan kunt u Metsens hiervoor bereiken op tel. 071 – 203 20 10 of per e-mail op info@metsens.nl.

 

Afrekening servicekosten Puntegale 2014

Op 24 April 2015 is Sophie (penningmeester van de Vereniging) samen met onze Secretaris Iris bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2014. De penningmeester heeft de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de Vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2014 te geven. In 2014 zijn de servicekosten zo’n 77.943,13 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. Het grootste verschil zat in het component “verwarming” (bevat warm water en stralingswarmte, component 11), welke flink lager is uitgevallen (41,116,96 euro). Volgens Vestia Stadswonen is dit omdat het verbruik significant omlaag is gegaan ten opzichte van vorig jaar terwijl het tarief zelfs iets omhoog is gegaan. Dit kan mede verklaard worden door de relatief warme winter die we hebben gehad in 2014. Naast de post “verwarming” zijn er meerdere posten die lichtelijk lager uitvallen (tussen de 5 en 10% t.o.v. de voorschotten). Dit zijn elektra algemene ruimte (component 12), elektra (component 13) en water (component 19). Deze zijn allemaal gedaald volgens Stadswonen vanwege lager verbruik. De resultaten voor de componenten de gerelateerd zijn aan het individueel gebruik zijn voor het hele gebouw weergegeven en kunnen op een individuele basis per bewoner anders uitvallen.

Hiernaast is het ook interessant om te vermelden is dat de stroom van de Puntegale groene stroom is. Daarnaast hebben we ook zonnepanelen en een warmte kracht koppeling (WKK) die energie genereren. Dit was respectievelijk 73,9 GJ en 452,09 GJ in 2014.

De post schoonmaak algemene ruimte is ook gedaald t.o.v. van de ontvangen voorschotten van 2014. Dit is voornamelijk gedaald doordat de incidentele schoonmaak kosten flink zijn gedaald in 2014. De kosten voor deze post bestaan uit 35971 euro vaste kosten van VLS en 1256 euro incidentele kosten (welke ook gedeeld worden met Parkhaven).Er is helaas ook een post waarbij de kosten hoger uitvallen en dan de voorschotten. Dit is de post kabel en dit is vanwege dat het tarief voor de kabel geïndexeerd is door de kabelmaatschappij UPC/Ziggo. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat ze bezig zijn met een test voor digitale TV in andere Stadswonen panden en deze test eerst afgewacht moet worden.

Begroting 2015 en 2016

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op een daling van de kosten voor verwarming en elektra vanwege verwacht lager verbruik. Voor de component verwarming is de daling van 2014 slechts deels verwerkt in de begroting van 2015 en 2016 omdat de daling in 2014 deels te maken heeft met de incidentele meevaller door de warme winter.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2014 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Afrekening servicekosten over 2013

Op 8 mei 2014 is de penningmeester van de Vereniging (Sophie) samen met 2 andere bestuursleden (Michael en Marit) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2013. De penningmeester heeft de tijd die Irene Tang van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als positief ervaren.

Bevindingen

Naar mening van het bestuur van de Vereniging is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2013 te geven. In 2013 zijn de servicekosten zo’n 55.341 euro lager uitgevallen dan aan voorschotten is ontvangen. De grootste verschillen zaten in de componenten “elektra”, “water”,“bijdrage beheer” en "individuele bemetering", welke flink lager zijn uitgevallen. Volgens Vestia Stadswonen zijn de posten elektra en water voornamelijk veroorzaak door een hogere leegstand dan verwacht en lager individueel verbruik. De post bijdrage beheer is bijna gehalveerd door de opsplitsing van de taken van de service medewerker en de schoonmaker. Wat betreft de individuele bemetering zijn meer gebouwen hiervan voorzien binnen Vestia Stadswonen Rotterdam. Hetgeen wat gezorgd heeft dat de kosten per gebouw zijn gedaald. De elektra componenten zullen naar rato van gebruik verrekend worden met de huurders. Het teveel ontvangen bedrag voor individuele bemetering zal gelijkmatig over het totaal aantal huurders verdeeld worden. Daarnaast zijn ook de facturen voor glasbewassing van 2013 bekeken en deze komen overeen met wat wordt vermeld in de afrekening service kosten.

Begroting 2014 en 2015

In de begroting valt voornamelijk (naast een daling van de elektra kosten en water vanwege verwacht lager verbruik en de daling in de post bijdrage beheer door de opsplitsing van taken van de service medewerker) de stijging van de kosten voor kabeltelevisie (zo’n 20%) op. Leverancier UPC heeft aangegeven niet meer te kunnen leveren voor het huidige tarief en heeft het tarief verhoogd. Op de vraag of digitale tv geen optie is, gaf Stadswonen aan dat ze bezig zijn met een test voor digitale TV in andere Stadswonen panden en deze test eerst afgewacht moet worden. De kosten voor het systeem wat inzicht zal geven in het energieverbuik zal ook worden opgenomen onder de post individuele bemetering en daardoor zal begroting voor 2014/2015 gelijk blijven aan die van 2013/2014.

De individuele afrekening

De individuele afrekening servicekosten 2013 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen.

Te hoog of te laag bedrag per maand?

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je  moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Pagina's