servicekosten

Stand van zaken individuele bemetering: collectief verzoek bij Huurcommissie namens bewoners Puntegale

In het bericht van de huurdersvereniging Puntegale van 26 september (verspreid via website en Facebook) staat informatie dat wij als huurdersvereniging geen collectief verzoek bij de Huurcommissie in kunnen dienen. Het bestuur heeft op basis van nieuwe informatie van een bewoner contact opgenomen met de huurcommissie. Wij kunnen als bestuur wel een collectief verzoek indienen inzake het voorschot nutsvoorzieningen. In dit verzoek kunnen wij de bewoners vertegenwoordigen. De communicatie met de Huurcommissie over dit verzoek loopt dan via het bestuur, ook inzake de zitting.

Wij gaan als bestuur dit collectieve verzoek in gang zetten. Wij stellen hiervoor een algemeen brief op als huurdersvereniging. We vragen bij deze bewoners zich te melden als ze willen dat wij namens hen dit verzoek doen, om het draagvlak onder bewoners te weten en om een zo breedgedragen verzoek in te dienen. Hoe meer bewoners delen in dit verzoek hoe beter. Goed te weten: Er hoeven geen NAW-gegevens van bewoners meegestuurd te worden met het verzoek.

Bewoners die al een dergelijk procedure hebben lopen kunnen aangeven of ze zich willen voegen bij ons verzoek of dit zelf willen blijven doen.

Wil je dat wij als bestuur ook namens jou een verzoek doen om de verhoging van de post individuele bemetering met 300% te laten toetsen? Laat ons dit voor 4 november 2019 weten via bestuur@puntegaalstraat.nl of onze Facebookpagina.

Aanmeldingen van mensen die een verdere bijdrage willen leveren in dit traject (meelezen, meedenken, uitzoeken, meegaan naar zitting) zijn uiteraard ook welkom.

Update verhoging servicekostenpost individuele bemetering

Half september 2019 hebben twee bestuursleden van huurdersvereniging Puntegale gesproken met twee vertegenwoordigers van Stadswonen over de 300% verhoging van de servicekostenpost ‘individuele bemetering’ per 1 juli 2019.

Het bestuur heeft sinds de aankondiging van de verhoging Stadswonen per mail bevraagd op deze verhoging en half september is dit nader persoonlijk besproken.

 

Hierbij een terugkoppeling van dit gesprek:

De Kamstrupmeters die in het najaar van 2018 zijn vervangen, zijn bij de oplevering van het gebouw (eind 1998) geplaatst en in 2007 zijn vervangen. De meters hebben een levensduur van gemiddeld 10 jaar. Vanaf medio 2016 zijn een behoorlijk aantal Kamstrupmeters vervangen die geen verbruik van verwarming en water meer registreerden.

De meters waren volgens Stadswonen vorig jaar echt aan vervanging toe, omdat steeds meer meters stuk gingen en de kwaliteit van de meters niet meer voldeed aan die van de huidige tijd. Zo gaf een meter niet automatisch een signaal als deze kapot was, geven de huidige meters dagstanden door waarbij je je verbruik beter kunt managen en waren er de afgelopen jaren relatief veel vragen vanuit bewoners over de afrekening van de meterstanden en de werking van de meters. Stadswonen kon niet meer achter het gebruik van de meters staan en verwacht dan ook dat de huurders met vragen hierover beter bediend worden door Techem. Verder bleef de wens om de verbruiken inzichtelijk te hebben voor bewoners.

Deze redenen samen waren aanleiding voor Stadswonen om de meters te vervangen. Stadswonen heeft ervoor gekozen om alle individuele meters tegelijk te vervangen, zodat elke meter weer zou voldoen aan alle wensen zoals hierboven beschreven. Gedeeltelijk vervangen was dus niet mogelijk.

 

Stadswonen erkent dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie omtrent het traject om te komen tot de keuze voor een nieuw systeem. De belangrijkste reden daarvoor betrof het ontbreken van een standaardprocedure voor de vervanging van een roerend goed op grote schaal. Hierdoor is onder andere het recht van de huurdersvereniging om advies te geven op deze grote financiële wijziging niet toegepast door Stadswonen. In het besluitvormingsproces is niet tijdig oog geweest voor de financiële consequenties en de doorberekening van de hoger uitvallende kosten naar de bewoners. Dit tot spijt van Stadswonen. Het is voor Stadswonen aanleiding geweest om een procedure voor de vervanging van een roerend goed op te stellen.

 

Stadswonen geeft aan dat ze de doorberekening van de kosten conform beleid van de Huurcommissie, besluit servicekosten toepassen (zie https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Beleidsboek_nutsvoorzieningen_en_servicekosten__versie_juli_2019.pdf, pagina 34 en 35).

Dit beleid, het doorberekenen van kosten van de meters, is niet op de oude meters toegepast door Stadswonen. Dit is in het verleden dus in het voordeel van de huurder geweest. Stadswonen heeft ervoor gekozen om de kosten bij de ingebruikname van de nieuwe meters wel volledig door te belasten conform besluit servicekosten. De doorbelasting van alle negen componenten van het dienstenpakket van de nieuwe meters aan bewoners wordt ook conform het besluit servicekosten gedaan.

 

Stadswonen is voornemens om rond de periode van de afrekening 2019 in de periode mei t/m juli 2020 in de Puntegale uitleg te geven aan bewoners over de afrekening. Gedacht wordt om dit in de vorm van een informatiebijeenkomst of een spreekuur te doen. Attentiepunt bij de afrekening is in ieder geval het verschil in afrekening tussen de oude (betreffende verbruik jaar 2018) en nieuwe meters (betreffende verbruik jaar 2019).

 

Het bestuur kan niet namens het collectief (als gehele gebouw) een klacht neerleggen bij de Huurcommissie ten aanzien van de verhoging van de servicekostenpost. Dit moet op individueel niveau gebeuren. Wij delen deze informatie daarom met de bewoners, zodat elke bewoner voor zichzelf kan bepalen hoe zij te werk wil gaan.
Het bestuur overweegt zelf om de Huurcommissie om een uitspraak te vragen inzake de schending van het adviesrecht van de huurdersvereniging in de besluitvorming van de vervanging van de individuele meters.


Het bestuur heeft begrepen dat een aantal bewoners de gang naar de Huurcommissie heeft gemaakt, of op korte termijn zal maken. Als bewoners naar de Huurcommissie gaan, verneemt het bestuur graag hoe de behandeling van hun zaak verloopt om dit in het overleg met Stadswonen mee te kunnen nemen.

 

26 september 2019

 

 

Stand van zaken verhoging servicekosten individuele bemetering

Op 28 juni 2019 heeft het bestuur van de huurdersvereniging de bewoners geinformeerd over de acties van het bestuur inzake de doorvoering van de 300% verhoging op het voorschot van de servicekostenpost individuele bemetering vanwege de vervanging van de energiemeters.

Hierbij een stand van zaken bericht. Zoals 28 juni gezegd heeft het bestuur haar bezwaren kenbaar gemaakt bij Stadswonen t.a.v. de handelswijze van Stadswonen; enerzijds ten aanzien van de manier waarop de verhoging door Stadswonen is doorgevoerd, anderzijds tegen de verhoging zelf.

Tot op heden zijn we middels mailcontact hierover in gesprek met Stadswonen en er zal binnen enkele weken ook een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

Parallel aan de contacten met Stadswonen hebben wij bij de Huurcommissie en de Woonbond informatie ingewonnen over de verhoging zelf en de procedure die hierin gevolgd is. Beide antwoorden delen wij met jullie. 

​De huurcommissie heeft eind juli aangegeven dat de aanschaf en de plaatsing van meters in 10 jaar doorbelast mag worden aan huurders. De energiemeters kunnen niet gezien worden als roerende zaken in de zin van meubilering en stoffering, maar horen bij de energiekosten. Afrekening via een aparte (servicekosten)post is prima.

De Woonbond heeft afgelopen week de volgende informatie doorgegeven:

Aangezien de vervanging van de meters en het leasecontract een aanzienlijke wijziging oplevert (meer mogelijkheden, tegen een zeer forse verhoging van 300%) had dit moeten worden voorgelegd; zowel aan de huurdersvereniging (op basis van de WOHV (Wet op het Overleg Huurders Verhuurders), met een vraag om advies) als aan de huurders zelf (op basis van het BW (Burgerlijk Wetboek), gezien de andere meters, de uitbreiding van de diensten en de veel hogere kosten).
In artikel BW 7:261 is te lezen dat het voorschotbedrag slechts mag worden verhoogd als de afrekening daar aanleiding toe geeft (lid 2) of als een uitbreiding van de levering van zaken of diensten is overeengekomen. Hiervan is geen sprake.
De reactie van de huurdersvereniging zou aan kracht winnen als de individuele huurders maandelijks het oude voorschot zouden blijven betalen én tegelijk een klacht zouden indienen over deze eenzijdige verhoging.

Deze informatie neemt het bestuur mee in het contact met Stadswonen. Als bestuur kunnen wij niet als collectief een klacht neerleggen bij de Huurcommissie, dit moet individueel gebeuren. Wij delen deze informatie daarom met de bewoners, zodat elke bewoner voor zichzelf kan bepalen hoe zij te werk wil gaan.

Het bestuur heeft begrepen dat een aantal bewoners de gang naar de Huurcommissie heeft gemaakt, of op korte termijn zal maken. Als bewoners naar de Huurcommissie gaan, verneemt het bestuur graag hoe de behandeling van hun zaak verloopt om dit in het overleg met Stadswonen mee te kunnen nemen.

​20 augustus 2019

Inventarisatie verbruik energie en water

Vanuit de huurders van de Puntegale heeft het bestuur het signaal opgevangen dat sommige huurders ten opzichte van voorgaande jaren afwijkende hoeveelheden verbruik hebben voor energie en water. Om een beeld te krijgen of hier inderdaad sprake van is roept het bestuur de huurders van de Puntegale op om hun verbruiken met het bestuur te delen. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor dit onderzoek en delen die niet met anderen. 

Voor dit onderzoek willen we alleen verbruiken van hele jaren gebruiken. Ben je dus gedurende een jaar in de Puntegale komen wonen, laat dit dan buiten beschouwing. Ook vragen we naar je gezinssamenstelling. Dit om de gegevens enigszins vergelijkbaar te kunnen maken.

Als je hier aan mee wilt werken vul dan het excel formulier in en mail dit naar bestuur@puntegaalstraat.nl.

Toelichting afrekening servicekosten 2018

Op vrijdag 10 mei heeft het bestuur een dag besteed om de servicekosten afrekening 2018 van de Puntegale met Stadswonen te bespreken en te controleren. Hierbij is door Stadswonen inzage gegeven in onderliggende facturen en de grondslagen voor berekeningen. Op basis hiervan kan het bestuur vaststellen of de tarieven die aan de bewoners doorbelast worden juist zijn.

In 2018 zijn de servicekosten 8,2% lager uitgevallen dan begroot (2017: -/-12%), wat neerkomt op een totaalbedrag van € 31.342 (2017: € 50.387). De totale servicekosten zijn in 2018 gestegen met 3,8% ten opzichte van 2017 (2017: +4,0%), wat neerkomt op € 14.127 (2017: € 14.224). De totale voorschotten zijn in 2018 gedaald met 8,3% (2017: +7,9%) ten opzichte van 2017.

Op basis van het overleg en de beschikbare informatie heeft het bestuur kunnen vaststellen wat de tarieven per post in de afrekening zouden moeten zijn. Helaas heeft het bestuur op basis van de nu verstuurde afrekeningen moeten constateren dat voor een aantal posten het in rekening gebrachte tarief licht afwijkt van hetgeen zij had verwacht. Hierover is inmiddels contact geweest met Stadswonen en de betrokkenen hebben aangegeven hier zo snel mogelijk in te duiken. De tarieven waarover tussen Stadswonen en het bestuur wel overeenstemming is zijn hieronder weergegeven. De tarieven voor water, warmte en elektriciteit zijn per verbruikseenheid. De overige tarieven zijn per verhuureenheid (vhe).

Verwarming: € 28,14 per Gj
Elektra dag: € 0,1192 per kWh
Elektra nacht: € 0,1043 per kWh
Water koud: € 2,66 per m3
Water warm: € 12,42 per m3
Kabel: € 142,65 per vhe
Kennisglas diensten: € 11,26 per vhe
Schoonmaak gem. ruimte: € 193,44 per vhe

De tarieven waar op dit moment nog onduidelijkheid over is tussen Stadswonen en het bestuur zullen op een later moment alsnog gepubliceerd worden.

Te hoog of te laag bedrag per maand?
Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.

Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kunnen huurders zelf contact opnemen met Stadswonen.

Reactie bestuur op verhoging voorschot Individuele bemetering

Gisterochtend heeft het bestuur naar aanleiding van de recente verhoging van de post individuele bemetering een brief aan Stadswonen gestuurd. In de brief van gisterochtend heeft het bestuur enerzijds haar bezwaren kenbaar gemaakt ten aanzien van de manier waarop de verhoging door Stadswonen is doorgevoerd, anderzijds tegen de verhoging zelf. Graag lichten wij het een en ander toe over wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld.

Het bestuur heeft elk kwartaal overleg met Stadswonen over uiteenlopende zaken die spelen in de Puntegale. Gedurende deze overleggen in 2018 en 2019 is ter sprake gekomen dat de verouderde Kampstrup energiemeters vervangen zouden worden door nieuwe meters van Techem. Echter, Stadswonen heeft daarbij nooit melding gemaakt van het feit dat dit gepaard zou gaan met een meer dan verdubbeling van de kosten voor de huurders.

Naast de kwartaaloverleggen bespreekt het bestuur ook jaarlijks de servicekostenafrekening en de aanpassing van de voorschotten voor de servicekosten voor komend jaar. Dit overleg heeft op 10 mei plaatsgevonden. Daaropvolgend heeft nog een e-mailwisseling plaatsgevonden ter uitwisseling van informatie. Gedurende dit en voorgaande overleggen en in tussenliggende correspondentie is niet gesproken over een verhoging van de post individuele bemetering met 300%. Het bestuur heeft op 27 mei haar voorstel voor de aanpassing van de voorschotten naar Stadswonen gestuurd.

De dag daarna (28 mei) heeft het bestuur van Stadswonen een mail ontvangen waarin Stadswonen kenbaar heeft gemaakt wat de jaarlijkse kosten zullen zijn voor de nieuwe energiemeters van Techem en de bijbehorende energiemonitor en dat zij op basis van die kosten de post individuele bemetering met 300% zal verhogen. Op 31 mei is door Stadswonen de aanpassing van de huren naar de huurders gestuurd.

De afgelopen drie weken heeft het bestuur getracht meer informatie bij Stadswonen in te winnen over de basis voor deze verhoging. Vanuit Stadswonen is daarbij enige informatie verschaft, maar onvoldoende om als bestuur een gedegen mening te vormen over de rechtmatigheid van de verhoging. Om die reden heeft het bestuur nu gemeend haar bezwaren kenbaar te moeten maken over het gevoerde proces tot nu toe en voor zover dat mogelijk is over de verhoging zelf. Tevens is er om meer duidelijkheid verzocht over de inhoud van de kosten.

Tot slot is het bestuur duidelijk geworden dat een aantal bewoners de gang naar de Huurcommissie heeft gemaakt, of op korte termijn zal maken. De Huurcommissie neemt uitsluitend zaken in behandeling van individuele huurders. Voor het bestuur is deze weg dus geen optie. Als bewoners naar de Huurcommissie gaan verneemt het bestuur graag hoe de behandeling van hun zaak verloopt om dit in het overleg met Stadswonen eventueel mee te kunnen nemen.

Huur- en servicekosten aanpassing

Aanpassing huur en servicekosten
Vanochtend is door Stadswonen de aanpassing van de huur en het voorschot servicekosten voor de periode juli 2019 tot en met juni 2020 naar de huurders gestuurd.

In de afgelopen periode heeft het bestuur van Vereniging Puntegale veelvuldig contact gehad met Stadswonen over de afrekening servicekosten en de aanpassing van de voorschotten voor de servicekosten. Het bestuur heeft hierbij geen inzage in individuele afrekeningen van huurders, maar uitsluitend inzage op gebouwniveau.

Op basis van de kosten en voorschotten zoals die over het kalenderjaar 2018 waren en de verwachte prijsontwikkeling (voor zover die is in te schatten) is het bestuur samen met Stadswonen halverwege de maand mei tot een aanpassing per servicekosten component gekomen.

Individuele bemetering
Helaas heeft het bestuur nog deze week van Stadswonen het bericht ontvangen dat zij de kosten voor individuele bemetering met 300% gingen verhogen. Voor de duidelijkheid, dit betreft de kosten voor de meters en online dashboard voor water, warmte en elektra. De uitleg die het bestuur hiervoor heeft ontvangen is dat de nieuwe meters van Techem, die onlangs zijn geplaatst, aanzienlijk duurder zijn dan de oude meters van Kampstrup. Bij de Kamstrup-meters werden alleen de kosten voor data-collectie in rekening gebracht.  Stadswonen heeft nu ook de kosten voor het plaatsen en leveren van de meters in rekening gebracht. Naar de mening van het bestuur is het twijfelachtig of de kosten van levering en plaatsing op deze manier aan de huurders kunnen worden doorbelast.

Het bestuur betreurt dat Stadswonen dit op zo’n laat moment heeft gecommuniceerd. Inmiddels heeft het bestuur bij Stadswonen om opheldering gevraagd en is in afwachting van een reactie.

Warmte
Ook de kosten voor water en verwarming zijn relatief veel gestegen. Op basis van de tarieven 2018 en 2019 wordt een stijging van het tarief voor warmte verwacht van 12%. Deze posten heeft het bestuur in samenspraak met Stadswonen niet met dit percentage laten stijgen. Op pandniveau geldt dat voor verwarming er een relatief groot overschot is (meer voorschotten dan kosten), waardoor deze post minder hard hoeft te stijgen. Voor de post water (koud en warm) geldt dat de kosten voor warmte hier slechts een deel van de kosten uitmaken en een stijging van 12% dus ook niet gerechtvaardigd zou zijn.

Onderstaand hebben wij de stijging of het nieuwe tarief per post zoals Stadswonen die heeft doorgevoerd weergegeven.

Verwarming                                                       9,0%
Elektra gemeenschappelijke ruimten                8,0%
Elektra individueel                                             8,0%
Kabeltelevisie                                                €14,00
Kennisglas diensten                                        1,50
Water                                                                 9,0%
Individuele bemetering                                     300%
Glazen wassen                                                  4,0%
Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten       4,0%
Stoffering gemeenschappelijke ruimten           5,00
Bijdrage beheer bewoners (STW)                      3,0%
Administratiekosten                                            0,0%
Servicefonds                                                       3,0%

Te hoog of te laag bedrag per maand?
Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

Afrekening servicekosten 2017

Op 18 mei jl. zijn de Voorzitter en Penningmeester van Vereniging Puntegale bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2017. De tijd die Stadswonen heeft geïnvesteerd in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vele vragen zijn door het bestuur als zeer positief ervaren. 

 

Het bestuur heeft tijdens het overleg en in de contacten met Stadswonen daaropvolgend de afrekening van het gehele gebouw doorgenomen. Hierbij is door Stadswonen inzage gegeven in onderliggende facturen en de grondslagen voor berekeningen. Op basis hiervan kan het bestuur vaststellen of de tarieven die aan de bewoners worden doorbelast juist zijn.

 

Ontwikkeling kosten

Naar mening van het bestuur is Stadswonen in staat geweest om voor het grootste deel een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2017 te geven. In 2017 zijn de servicekosten 12% lager uitgevallen dan begroot (2016: 8,8%), wat neerkomt op een totaalbedrag van € 50.387 (2016: € 33.962). De totale servicekosten zijn in 2017 gestegen met 4,0% ten opzichte van 2016 (2016: 10% daling), wat neerkomt op € 14.224 (2016: € 37.994 daling). De totale voorschotten zijn in 2017 gestegen met 7,9% (2016: 15% daling) ten opzichte van 2016.

 

De meeste posten verschillen qua daadwerkelijke kosten weinig ten aanzien van de begrote kosten. De relatief en ook kwantitatief grootste verschillen zitten in de posten Verwarming en Water. Voor de post Verwarming zijn de voorschotten 36% meer dan de kosten (2016: 45%). Daar staat tegenover dat de voorschotten voor Water 53% te laag zijn (2016: -146%). De oorzaak hiervan ligt in het feit dat Stadswonen in 2015 de kosten voor het verwarmen van water verplaatst heeft van de post Verwarming naar de post Water. Bij de aanpassing van de voorschotten medio 2017 is hier rekening mee gehouden. Echter, de afrekening van de kosten vindt plaats over een kalenderjaar en de voorschotten worden pas in juli aangepast. Als gevolg daarvan loopt de aanpassing achter op de feitelijke situatie. Voor het kalenderjaar 2018 zouden voor deze posten de voorschotten weer in lijn moeten zijn met de werkelijke kosten. Overigens zijn de voorschotten per 1 juli 2018 verder aangescherpt.

 

Ondanks een daling van de voorschotten is er voor de post Elektra gemeenschappelijke ruimte, welke bestaat uit elektra, water en verwarming voor de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw, wederom een relatief groot overschot. Dit is mede te danken aan wederom, een relatief zachte winter.

 

Bevindingen 

Op basis van analyses die het bestuur heeft gemaakt van de totale verbruiken voor water en energie in het gebouw heeft het bestuur geconstateerd dat er voor verwarming in 2017 een opvallend hoog verbruik was. In goed overleg met Stadswonen heeft er een correctie plaatsgevonden in het voordeel van de bewoners. Deze correctie is verwerkt in de post Energie gemeenschappelijke ruimte.

 

Ook naar aanleiding van de Legionella problematiek heeft Stadswonen op verzoek van het bestuur tegemoetkomingen gedaan in de servicekosten die ten goede komen aan de huurders. Deze is verwerkt in de post Bijdrage beheer bewoners.

 

Op een punt in de afrekening voert het bestuur met Stadswonen momenteel nog overleg. Dit heeft betrekking op de doorbelasting van de kosten voor Stoffering gemeenschappelijke ruimtes. Het bestuur is van mening dat conform de algemene toelichting die Stadswonen bij de servicekosten afrekening verstrekt de kosten voor de Stoffering gemeenschappelijke ruimtes gebaseerd zouden moeten zijn op de tienjarige afschrijving over de oorspronkelijke investering. Stadswonen heeft het bestuur vooralsnog niet kunnen overtuigen waarom zij van deze berekeningswijze afwijkt. Het bestuur zal Stadswonen hierover blijven bevragen zolang er geen bevredigende verklaring is gegeven.

 

Begroting 2018/2019

Zoals bovenstaand reeds gemeld zijn de posten Water en Verwarming verder in lijn gebracht met de situatie waarbij de kosten voor het verwarmen van water in de post Water in plaats van de post Verwarming is opgenomen. Daarnaast is voor de meeste posten een kleine stijging voorzien als gevolg van inflatie.

 

Te hoog of te laag bedrag per maand? 

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

 

De individuele afrekening
Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kunnen huurders zelf contact opnemen met Stadswonen.

Inzage via energiemonitor stopt per 1 januari 2018

De bewoners van de Puntegale hebben inzage in het energieverbruik van hun woning of bedrijfsruimte via de energiemonitor van Fudura, voorheen Metsens. Stadswonen heeft aangekondigd dat Fudura per 01 januari 2018 de dienstverlening met Stadswonen Rotterdam beëindigd, waardoor de inzage in het energieverbruik vervalt. Stadswonen heeft aangegeven bezig te zijn met het aanbestedingstraject voor het vervangen van de Kamstrupmeters. Echter, de verwachting is dat dit niet per 01 januari 2018 gaat lukken.

Wij raden u aan om de data die op de energiemonitor staat te bewaren, bijvoorbeeld door middel van print screens te maken, zodat u dit nog kunt raadplegen bij het ontvangen van de afrekening servicekosten 2017. (https://www.oursens.nl/login)

De ervaring heeft helaas geleerd dat niet iedereen goede toegang heeft tot deze gegevens. In dat geval raden wij aan om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met Stadswonen, om dan op een andere manier aan deze gegevens te komen.

Afrekening servicekosten Puntegale 2016

Op 11 mei jongstleden zijn Willem en Jochem (Penningmeester en algemeen bestuurslid Vereniging Puntegale) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2016. Wij hebben de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen heeft geïnvesteerd in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren. 

Bevindingen 

Naar mening van het bestuur is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2016 te geven. In 2016 zijn de servicekosten bijna 10% lager uitgevallen dan begroot, wat neerkomt op een bedrag van € 33.962. Hiermee is het verschil tussen voorschotten en werkelijke kosten ongeveer gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar. De totale servicekosten zijn in 2016 gestegen met circa 1,3% ten opzichte van 2015, wat neerkomt op € 4.531. De totale voorschotten zijn in 2016 gedaald met 6% ten opzichte van 2015.

De meeste posten verschillen qua daadwerkelijke kosten weinig ten aanzien van de begrote kosten. De relatief en ook kwantitatief grootste verschillen zaten beiden in de posten verwarming, water en energie algemene ruimte. Voor de post verwarming waren de voorschotten ruim (83%) meer dan de kosten. Daar staat tegenover dat de voorschotten voor water veel te laag waren (-59%). Dit is ontstaan doordat Stadswonen in 2015 de kosten voor het verwarmen van water verplaatst heeft van de post verwarming naar de post water. Hierdoor zijn de kosten voor verwarming dus gedaald en de kosten voor water gestegen. Deze daling bij de ene post is dus in absolute zin een stijging op de andere post. Daarnaast is de post energie algemene ruimte welke bestaat uit elektra, water en verwarming voor de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw wederom een relatief groot overschot. Dit is mede te danken aan wederom een relatief zachte winter. Daardoor zijn de daadwerkelijke kosten nagenoeg gelijk gebleven.

Begroting 2017/2018 

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op dat de voorschotten voor water meer dan verdubbeld zijn. Dit is een direct gevolg van het verplaatsen van de kosten voor het verwarmen van water van de post verwarming naar de post water. Daar staat dus tegenover dat de voorschotten voor verwarming ook flink zijn verlaagd. Hoewel er per post dus relatief best grote verschuivingen zijn in de begroting, is het totaal van de voorschotten van de Puntegale met deze wijzigingen vrijwel gelijk gebleven. De voorschotten voor individuele bewoners kunnen uiteraard afwijken van bovenstaande trend.

Te hoog of te laag bedrag per maand? 

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

De individuele afrekening
De individuele afrekening servicekosten 2016 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-) huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kunnen huurders zelf contact opnemen met Stadswonen.

Pagina's