Afrekening servicekosten 2015

Op 8 mei 2015 zijn Michiel en Jochem (Penningmeester en algemeen bestuurslid vereniging Puntegale) bij Stadswonen geweest voor het doornemen van de afrekening servicekosten over 2015. Wij hebben de tijd die Joyce de Regt van Stadswonen geïnvesteerd heeft in de mondelinge toelichting, de inzage in de facturen en de beantwoording van vragen als zeer positief ervaren. 

Bevindingen 

Naar mening van het bestuur is Stadswonen in staat geweest om een helder en transparant overzicht van de servicekosten van het gebouw over het jaar 2015 te geven. In 2015 zijn de servicekosten bijna 15% lager uitgevallen dan begroot, dat neerkomt op een bedrag van €65.756,-. Hiermee is het verschil tussen voorschotten en werkelijke kosten iets dichter bij elkaar komen te liggen ten opzichte van het voorgaande  jaar. De totale servicekosten zijn in 2015 gedaald met circa 3%, dat neerkomt op €12.740,- ten opzichte van 2014.    

De meeste posten verschillen qua daadwerkelijke kosten weinig ten aanzien van de begrootte kosten. De relatief en ook kwantitatief grootste verschillen zaten beiden in de posten verwarming en energie algemene ruimte (post 11 en 12, verwarming en energie algemene ruimten). De voorschotten lagen circa 22% hoger dan de daadwerkelijke kosten. Dit komt omdat de voorschotten hoog waren aangehouden ten aanzien van de daadwerkelijke kosten van het voorgaande jaar. Die waren laag uitgevallen door de milde winter. Ondanks dat de verwachting was dat de kosten daarom afgelopen periode hoger zouden zijn hadden we wederom te maken met een milde winter. Daardoor zijn de daadwerkelijke kosten nagenoeg gelijk gebleven.  

Daarnaast is het noemenswaardig te vermelden dat de kosten voor individueel gebruik opgenomen zijn in de totale servicekosten van het gebouw, waaruit geconcludeerd kan worden dat de gemiddelde kosten per bewoner zijn gedaald. Echter kan dit uiteraard per huishouden sterk verschillen.  

Begroting 2016/2017 

In de begroting voor de Puntegale valt voornamelijk op dat de voorschotten ten aanzien van voorgaand jaar op de posten, waar de verschillen relatief groot waren, is teruggebracht naar een kleinere marge. Dit geldt onder andere voor verwarming dat in drie achtereenvolgende jaren lager blijft uitvallen dan van te voren verwacht. De totale begroting voor 2016/2017 valt mede daardoor circa 4% lager uit dan die van voorgaand jaar.  

De individuele afrekening 

De individuele afrekening servicekosten 2015 zal door Stadswonen voor 1 juli aanstaande aan de (ex-)  huurders worden verstuurd. Voor vragen over de individuele afrekening servicekosten kan de huurder zelf contact opnemen met Stadswonen. 

Te hoog of te laag bedrag per maand? 

Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaald waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan. 

Aanvullende informatie servicekosten 2015

Wellicht is jullie opgevallen dat het component water in het servicekostenoverzicht dit jaar erg hoog is uitgevallen. Dit heeft ertoe geleid dat iedereen een (aanzienlijk) bedrag bij moet betalen ten opzichte van het voorschot. Echter wordt dit weer verrekend met een teruggave bij het component verwarming. Dit geeft een vertekend beeld maar is wel gewoon gebaseerd op je persoonlijke verbruik.

Door middel van een voetnoot staat onderaan het overzicht aangegeven dat dit jaar de opwarmkosten van het water ook zijn meegerekend in het component water. Stadswonen heeft ons gemeld dat dit voortkomt uit de ingebruikname van een nieuw computerprogramma.  

Vorig jaar was deze post opgesplitst in “water – verwarmen in GJ/m3” en “water warm in m3”. Dit jaar zijn deze kosten bij elkaar opgeteld en is hiervoor één tarief uitgerekend. Vorig jaar waren deze posten namelijk 8,97 en 2,80 per m3 wat volgens de huidige berekening zou resulteren in 11,77 per m3. Dit komt meer in de buurt van de 11,99 dit jaar. Het bestuur hoopt hiermee enige vragen verduidelijkt te hebben. Wij waren helaas niet eerder op de hoogte van deze samenvoeging.

Verder is er geconstateerd dat er fouten zitten in de individuele afrekening servicekosten 2015: “Het aandeel in de kosten die voor rekening hadden moeten komen voor de bedrijfsruimten zitten toch berekend in de kosten voor de bewoners. Dit wordt zo snel mogelijk gecorrigeerd en de (oud)huurders worden zo snel mogelijk een correctie nagestuurd. Het aandeel water/verwarming/elektra blijft wel gelijk, want dat is weergegeven op basis van de meetgegevens van de Kamstrupmeters.”

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: